Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής Cruiseinn 2018 Flash Giveaway 26.05

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Cruiseinn 2018 flash giveaway. 26.05» Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «JT Pro Private Company» (εφεξής «bespot» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 56) διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ– Cruiseinn 2018 flash giveaway. 26.05» (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, των κληρώσεων και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΟΡΟΙ 1. H Διοργανώτρια επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα με δώρο για τον νικητή μιας κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 της 01/06/2018, ένα δωρεάν εισητήριο συμμετοχής για το πρόγραμμα Cruiseinn 2018 που θα πραγματοποιηθεί 02-09 Ιουλίου 2018 στο κρουαζιερόπλοιο Celestyal CRYStal. Το εισιτήριο περιλαμβάνει δωρεάν διαμονή σε Τρίκλινη εσωτερική καμπίνα του Celestyal Crystal μοιρασμένη με άλλους συμμετέχοντες του προγράμματος, πλήρη διατροφή και πακέτο ποτών εντός του κρουαζιερόπλοιου Celestyal Crystal για το διάστημα 02-09 ΙΟυλίου 2018 και λιμενικούς φόρους αξίς 259€.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 22:00:01 της Παρασκευής 25 Μαϊου 2018, έως και τις 23:59:59 του Σαββάτου 26 Μαϊου 2018 (εφεξής «Διάρκεια»). 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους για τους οποίους συντρέχουν οι εξής δύο προϋποθέσεις: (α) έχουν κάνει αίτηση συμμετοχής μέσω του getcruiseinn.com κατά τη διάρκεια του προγράμματος (β) η αίτηση τους έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τη διοργάνωση του Cruiseinn 2018 (γ) αποδέχονται τους όρους συμμετοχής στο Cruiseinn 2018.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των ανωτέρω καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στους παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και κατά την απονομή του δώρου στο νικητή. 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες ρητώς συμφωνούν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα cruiseinn (www.getcruiseinn.com/flashterms ) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον συμμετέχοντα. 7. Στις 02/06/2018, στις 17:00πμ, στα γραφεία της Διοργανώτριας, Λεωφόρος Κηφισίας 56, Μαρούσι, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας ή/και συμβολαιογράφου, διεξαχθεί μια ηλεκτρονική επιλογή για την ανάδειξη νικητή του Προγράμματος, από την οποία και θα αναδειχθεί συνολικά (1) νικητής και πέντε (5) επιλαχόντες που θα παραλάβουν ως Δώρου μια δωρεάν πρόσκληση στο cruiseinn 2018. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν την αξιοκρατική επιλογή και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά.

8. Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει μέσω email, στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της getcruiseinn.com μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μαζί τους όπως αυτή περιγράφεται στον αμέσως παρακάτω όρο 9.

9. Η Διοργανώτρια εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ανάδειξη των νικητών της Κλήρωσης θα κάνει  δύο απόπειρες επικοινωνίας με κάθε νικητή με σκοπό την ενημέρωσή του για την διαδικασία παραλαβής του Δώρου του. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί ή / και η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο νικητής θα ερωτάται αν αποδέχεται το δώρο και σε θετική απάντηση θα του ζητούνται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, αριθμός ταυτότητας και διεύθυνση) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με το Νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Αν ο νικητής δεν βρεθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τη Διοργανώτρια μέσα σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημέρων από την ανάδειξη των νικητών, ή αν βρεθεί και δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

10. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, (δ) Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, κατά την παράδοση των Δώρων, (ε) εάν ακυρώσει τον bespot λογαριασμό του μέχρι την παραλαβή του δώρου

11. Η bespot σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παραλαβής των Δώρων.

12. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

13. H bespot διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τις ποσότητες αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. Η ευθύνη της bespot περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. H bespot δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα ή με τη χρήση του Δώρου για οποιονδήποτε λόγο.

14. Η παράδοση των Δώρων στον νικητή θα γίνεται μέσω courier, σε περιοχές εντός Ελλάδος, στον τόπο κατοικίας και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατά την επικοινωνία της Διοργανω΄τριας μαζί τους. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την bespot. ‘Όλοι οι νικητές κατά την παράδοση των δώρων τους, θα πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία και να υπογράψουν την δήλωση αποδοχής δώρου. Η bespot δεν εμπλέκεται στην διαδικασία παράδοσης, ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την παράδοση των Δώρων με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της bespot παύει να υφίσταται.Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. 15. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην cruiseinn για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του. Έτσι, η cruiseinn διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της cruiseinn. 16. Η cruiseinn διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας  (www.getcruiseinn.com) ή/και της σελίδας cruiseinn (http://www.facebook.com/cruiseinn) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Οι νικητές αποδέχονται με την συμμετοχή τους όρους του Προγράμματος και συγκατατίθενται με την παραλαβή του δώρου τους για την χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Διοργανώτρια, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

17. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Κεφαλληνίας 46, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα GETCruiseinn.com ). 18. Η cruiseinn διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο ή ακόμα και να ακυρώσει το Πρόγραμμα. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα getcruiseinn.com). Η cruseinn δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

19. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα, είτε μέσω των εταιριών JT Pro Private Comapny, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων που παρέχονται από αυτούς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος και την ολοκλήρωση των σκοπών του, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια του Προγράμματος κατά τους όρους του Ν. 2472/1997, άρθρα 11-13, επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια μέσω συστημένης επιστολής στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας 56 στο Μαρούσι: Για το Πρόγραμμα «cruiseinn 2018 flash giveaway». 20.Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων, που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της Διοργανώτριας που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα δεν θα μπορεί να επιλυθεί από την προαναφερόμενη Επιτροπή, τότε θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 21. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.